7/12 ના ઉતારાની નકલ ઓનલાઈન મેળવો – [ Anyror Gujarat 2022 ] Bhulekh Naksha 7/12, Urban/Rural Area Land Record Online

Bhulekh Naksha Hello guys, this post is about the Bhulekh Naksha 7/12 record portal launched by the Government of Gujarat. The portal name is Anyror Gujarat@Anywhere the address of the portal is anyror.gujarat.gov.in.

7/12 ના ઉતારાની નકલ ઓનલાઈન મેળવો | Anyror Gujarat 7/12 Online | 7/12 Utara Online | Urban/Rural Area Land Records | Gujarat Bhulekh Naksha Online |

ગુજરાત સરકારે આપી મોટી સગવડ : 7/12, 8-અના ઉતારા હવે ઑનલાઈન તમે જ કાઢી શકશો.

➤ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે

➤નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે 

➤જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાત્રી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યકિત-સંસ્થા કરી શકશે

AnyROR is an official website to check land records in Gujarat online, launched by the Revenue Department of Gujarat on E-Dhara.

કઈ લીંકનો ઉપયોગથી નીકળશે ઉતારા

જમીન માટેનુ મહત્વનું રેકર્ડ ગામ નમુના નં.૬, ૭/૧૨, ૮-અ ની અધિકૃત નકલો હાલે જે તાલુકા ઇ-ધરા કેન્દ્રો / ઇ-ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ઉપલબ્ધ થાય છે, તે હવે કોઇપણ વ્યકિત ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ ઓન-લાઇન મેળવી શકશે તથા આ નકલ ઉપયોગ માટે અધિકૃત ગણાશે.

આ માટે ભરપાઇ કરવાની થતી નકલ ફી પણ ઓન-લાઇન ભરવાની રહેશે. ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA   (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે. આ નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાત્રી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યકિત સંસ્થા કરી શકશે.

આ સાથે ઘણી વખત તમે તામ્રી જમીનના 7/12 નો ઉતારો કઢાવવા માટે પણ ઘણી બધી મહેનત કરી હશે. આ સાથે એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, 7/12 હેઠળ

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર 225 તાલુકો અને 26 જિલ્લાઓના જમીન રેકોર્ડ પ્રદાન કરી રહી છે. કોઈપણ આરઆર પોર્ટલ એ ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક સત્તાવાર વેબસાઇટ છે. તો ખાસ જાણીલો.

૭/૧ર એટલે કે રેકર્ડ માટે નકકી કરેલા કુલ ૧૮ પત્રકો પૈકી પત્રક નં. ૭ અને પત્રક નં. ૧ર એમ બે પત્રકોને સંકલિત કરીને બનાવવામાં આવેલ એક પત્રક તેને ૭/૧ર કહે છે.

ગ્રામ્ય જમીનનો રેકર્ડ

➤7/12 ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો

➤8-અ ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો

Bhulekh Naksha 7/12 record portal launched by Gujarat. This portal is very useful for farmers and Businessmen.

શહેરી જમીનનો રેકર્ડ

➤7/12 ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો

➤8-અ ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો

➤ જમીનના નકશા માટેની એપ લેવા ક્લિક કરો

➤ ગામના નકશાઓ જોવા ક્લિક કરો

AnyRor Gujarat-related information such as what services are available on this portal.

How you can check your land records with the help of this portal, and other relevant information is provided here.

If you are a citizen of the Gujarat state and desire to collect information related to how you may get the land record information via this portal, you have to read the further session of this page.

This portal provides online government verified VF7, VF 8A, VF 6, and VF 12 Land records.

This portal covers 225 talukas and 26 districts of Bhulekh Naksha 7/12 Gujarat state.

Anymore Gujarat 2020 and Bhulekh Naksha 7/12, Urban/Rural Area Land Record Online.

Grab the procedures to check the records and other information from below. 

Land Record Anyror Gujarat

Any RoR Bhulekh Naksha 7/12 Gujarat is a land record portal formally launched by the Revenue Department, Government of Gujarat. This portal is very useful for people who want to buy or sell land in Gujarat.

Step 1: Visit Any ROR Gujarat official website or portal.

Step 2: Click on the “View Land Record – Rural or View Land Record – Urban “ tab.

Step 3: On the next page, you will be introduced to several links, including VF6, VF7, VF8A, and 135D Notice for Mutation.

Step 4: To check 7/12 land records, click VF7 Survey No. Details as shown in the image above.
Step 5: After that, enter all the details, including taluka, district, survey number, and village, get access to your land records.

With the help of this portal now you need not spend time outside the government offices to get a little information about the land.

Anyror Gujarat Highlights Bhulekh Naksha

 • Portal name Any RoR Land Record
 • Launched by State Government
 • Name of the Department Revenue Department of Gujarat

How To Get Gujarat Old Land Record From 1955 or Check Bhulekh Naksha Online Follow the below steps…

Services Available at Anyror Gujarat

 • 135-D Notice For Mutation
 • Entry List By Month-Year
 • Integrated Survey No Details
 • Know Khata By Owner Name
 • Know Survey No. By Owner Name
 • New Survey No From Old For Promulgated Village
 • Nondh No. Details
 • Old Scanned VF-6 Entry Details
 • Old Scanned VF-7/12 Details
 • Revenue Case Details
 • VF-6 Entry Details
 • VF-7 Survey No Details
 • VF-8A Khata Details

Procedure to Check 7/12 Anyror Gujarat Land Record

 • Rural Area Land Records
 • To check the land registry online you need to open the official website of the Revenue Department of Gujarat
 • After that, you need to click “View Land Record-Rural” from the home page of the website

Now you need to select one of the given options-

 • Old Scanned Vf-7/12 Details
 • Old Scanned Vf-6 Entry Details
 • Vf-7 Survey No Details
 • Vf-8a Khata Details
 • Vf-6 Entry Details
 • 135-D Notice For Mutation
 • New Survey No From
 • Old For Promulgated Village
 • Entry List By Month-Year
 • Integrated Survey No Details
 • Revenue Case Details
 • Know Khata By Owner Name

Enter “District”, “Taluka”, “Village” and “Survey Number/ owner name/ entry number/ old survey number/ year and month” as asked on the screen.

 • Click “get details” and information will appears on the screen
 • Urban Area Land Records
 • To check the land registry online you need to open the official website of the Revenue Department of Gujarat
 • After that, you need to click “View Land Record-Urban” from the home page of the website

Now you need to select one of the given following options

 • Survey No. Details Bhulekh Naksha.
 • Nondh No. Details
 • 135d Notice Details
 • Know Survey No.
 • By Owner Name
 • Entry List By Month-Year

Enter “District”, “Survey the Office, City”, “Ward”, “Survey No”, “Sheet No”, “Nondh No. – Nondh Date”, “Owner name” and “Month and year” as asked on the screen

 • Enter the captcha code and click “get detail” option
 • Information will appear on the screen.
 • Procedure to Search Your Property Online
 • To check the land registry online you need to open the official website of the Revenue Department of Gujarat
 • After that, you need to click “property search” from the home page of the website
 • Now select “Property Wise” or “Name Wise” or “Document No-Year Wise”
 • Enter the details as asked on the screen such as District, Sub-Register Office, Index-2 Village, Property/Land Type, Search Type, TP No./Survey No./ValueZone, party type, party name, applicant name, mobile number, email ID, document number and document year.
 • Click send verification code and enter OTP
 • Details will appear on the screen Bhulekh Naksha.
 • Online Application Anyror Gujarat

Note: For more information related to the AnyRor Gujarat stay connected with our website.

7/12 Any RoR Gujarat Bhulekh Naksha Online Land Record | Search Property Gujarat Land Records 7/12 ROR Online | Urban/Rural Area Land Record Anyror Gujarat Record