મફત છત્રી યોજના | Free Umbrella Yojana| IKhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ

Free Umbrella Yojana | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2021 | મફત છત્રી યોજના | Gujarat ikhedut Portal Registration | ikhedut Online | Application Status, Print | ખેડૂત લક્ષી યોજના લિસ્ટ

ikhedut Portal યોજનાનો હેતુ

યોજનાનું નામમફત છત્રી યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશફૂલો, ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા મફત છત્રી આપવા આવશે.
લાભાર્થીગુજરાતના ખેડૂતો માટે
વેબસાઈટhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
અરજી કેવી રીતે કરવીClick કરો.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ15/11/2021

ikhedut Portal સહાયની પાત્રતા

ikhedut પર વિવિધ યોજનાઓના ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ખેડૂતોને લગતી વિવિધ યોજનાઓ માટે અલગ અલગ પાત્રતા નક્કી કરેલી છે.

➤આ યોજના રાજયના ફળ-શાકભાજી- ફૂલપાકો તથા નાશવંત કૃષિ પેદાશોનું રોડ સાઇડ વેચાણ કરતાં, હાટ બજારમાં વેચાણ કરતાં કે લારી વાળા ફેરીયાઓને વિનામૂલ્યે છત્રી મળવાપાત્ર રહેશે. 

➤આ યોજનામાં લાભાર્થી દીઠ (‌એટલે કે એક આધારકાર્ડ દીઠ એક છત્રી) પુખ્ત વયની એક વ્યક્તિને છત્રી મળવાપાત્ર રહેશે.

ikhedut Portal સહાય માટેના ડોક્યુમેન્‍ટ

ikhedut Portal દ્વારા  વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ છે. જેમાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર મફત છત્રી યોજના યોજનાની અરજી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ ખેડૂતભાઈઓ ને જોઈશે.

➤આધાર કાર્ડની નકલ

➤બેંક ખાતાની નકલ

➤7/12, 8 અ ની નકલ

➤રેશનકાર્ડ ની નકલ

➤મોબાઈલ નંબર

How to Apply મફત છત્રી યોજના Yojana ikhedut Portal

મફત છત્રી યોજના યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતભાઈઓ ikhedut Portal પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. અરજદાર ખેડૂતોએ ગ્રામ પંચાયતમાંથી or તાલુકા કચેરીમાંથી or કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે ઓનલાઈન Arji ikhedut Portal પર કરી શકે છે

➤ખેડૂતભાઈઓ સૌપ્રથમ Google  માં ikhedut ટાઈપ કરવાનું રહેશે.

➤જ્યાં પ્રથમ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ પર જવું.

➤iKhedut ખોલ્યા બાદ યોજના પર ક્લિક કરવી.

➤યોજના પર Click કર્યા બાદ ક્રમ-3 પર આવેલી બાગાયતી યોજનાઓ ખોલવી.

બાગાયતી યોજનાઓ Open કર્યા જ્યાં ક્રમ નંબર-12 મફત છત્રી યોજના ઉપર ક્લિક કરવું. 

➤જેમાં મફત છત્રી યોજના માં અરજી કરો તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.

➤તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરી આગળ વધવા ક્લિક કરવી. 

➤ખેડૂતભાઈ રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card  અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કર્યા પછી OTP મેળવવા ઓનલાઈન ક્લિક કરવી. 

➤ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ચોક્કસાઈપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.

➤ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવી. અરજી કન્‍ફર્મ થયા પછી ઓનલાઈન અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.

➤ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખ

મફત છત્રી યોજના યોજના નો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતભાઈઓ તારીખ – 15/11/2021 સુધી કોઈપણ જગ્યાએથી Online કરવાની રહેશે.

ikhedut Application Status Check And Application Print

ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જાતે ikhedut Portal પર થી ikhedut Application Status Check તથા ikhedut Application Print કઢાવી શકે છે. નીચેની લિંક દ્વારા સરળતાથી જાણી શકાશે.

એપ્લિકેશન સ્ટેટસ જાણવા માટેClick કરો
એપ્લિકેશનની પ્રિન્‍ટ માટેClick કરો
HomeClick કરો

Free Umbrella Scheme: Free Umbrella scheme [Mafat Chhatri Yojna] Gujarat Online Application Form: An allocation of Rs. 10 crores will be made to protect the lorries traders from heat, cold, and rain and to provide large size umbrellas to prevent spoilage of fruits and vegetables kept in their lorries.

 • Gujarat government launched an online portal to provide benefits to the farmers of the state. The government starts several schemes for farming, horticulture, fisheries, water conservation, and many more.
 • All information regarding the scheme is available on the Ikhedut portal. Any eligible citizen of the Gujarat state can apply for the scheme through the online portal and check their application status for free.

Free Umbrella scheme [Mafat Chhatri Yojana] Gujarat Online Application Form

Step 1: First of all you have to go to the official site of the scheme i.e. https://ikhedut.gujarat.gov.in

Step 2: It will open the home page on the front page in front of you then you have to click on the option ” schemes “ it will redirect you to the next page.

Step 3: Now you have to choose between many schemes. You can choose anyone according to your choice.

Step 4: Now it will ask you if you are already registered in the scheme or not. As you are not registered then click on “No” and then click on “Proceed “.

Step 5: Then you have to click on the “new registration”.

Step 6: This will open a registration form in front of you. Now you have to fill in all the details asked in the form like your personal details, bank details, ration card details, and then captcha code.

Step 7: After filling in all the necessary details very carefully you have to click on the “submit” button.

Step 8 : After successful registration, log in to your account and continue applying for the scheme.

After applying online in the i-farmer portal, get the print of the application, sign/thumbprint along with the instrumental papers shown in the application which should be submitted to the horticulture office of that district within the stipulated time. અરજી Prior approval will be given from the district office within the target limit after checking the eligibility of the applicant based on the application received from the applicant and instrumental papers. થયેલ ​​The selected applicant from the authorized seller of the impaneled company will have to get the umbrella within the stipulated time.

The scheme will provide free umbrellas to hawkers with lorries selling fruits, vegetables, flowers, and perishable agricultural products of the state on the roadside, selling in the haat bazaar.In this scheme, one adult per family (i.e. one umbrella per ration card) will be entitled to one adult.

Document/Information required for registering at ikhedut portal

 • Aadhaar card
 • Identity card
 • Passport size photo
 • Bank passbook
 • Mobile number (for registration )

The portal of Ikhedut is a type of farmers portal by the state government of Gujarat. The portal hosts various types of Government schemes for the farmers of the state. It is a one-stop destination containing information on all farmer-related schemes and policies formulated by the government of the state.

Farmers of the state who want to avail the benefits of the scheme must check out this article to get details on the portal, objectives, benefits, eligibility, documents, and more. Applicants farmers from the state can also check the process to register on the portal and check their application status on the ikhedut portal.

Ikhedut Portal- Benefits

Some of the benefits associated with the portal are enlisted below.

 • With the portal, farmers will not have to visit department to department for becoming beneficiaries under any scheme.
 • As all the farmer related schemes are available on this portal, applicants can easily apply to any of the schemes while sitting at home.
 • The non-registered farmers in the state can also be an applicant and apply for schemes using this portal.
 • Applicants can check for all the welfare schemes present on the portal and apply accordingly.

Ikhedut Portal Application Status

Applicants who have already registered on the portal can very conveniently check the status of their application on the portal. To, check the status of your application, follow the steps detailed below.

Step 1: Applicants will have to go to the official website of the portal. On the open homepage, applicants will have to click on the option of Application Status- અરજીનું સ્ટેટસ તપાસવા/ રીપ્રિન્ટ લેવા માટે અહીં ક્લિક કરો (Click here to check/reprint the status of the application).

Step 2: Clicking on the option, applicants will be directed to the next page where applicants can choose and check the status. Applicants can choose the plan for which they want to see the application status. Choose the mode like the application number.

Status 3: Enter the mobile number, captcha code. After that click on the button ‘Check the status of Application‘.