Update Your Address In Aadhaar Card Using MAadhaar App

હવે આધારકાર્ડ માં નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ બદલાવા સેવા કેન્દ્રોમાં નહીં જવું પડે, જાતે જ ઓનલાઈન સુધારો કરો.

આધારકાર્ડ તો દરેકે પોતાનું બનાવી જ લીધું હોય છે પણ એમાં અમુક વિગત ખોટી હોય અથવા બદલવાની જરૂર પડી હોય તો તેના માટે હવે તમારે કોઈ માનવ સેવા કેન્દ્ર એ જવાની જરૂર નથી જાતેજ ઘરે ઓનલાઈન સુધારા કરી શકો છો.

મિત્રો, ઘણા લોકોએ પોતાના નામ અથવા અડ્રેસ ખોટા લખાઈ ગયા હોય છે અથવા તે એક જગ્યા એથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરી ચૂક્યાં હોય તો તેને સરનામું બદલવાની જરૂર પડે છે , કોઈ બહેનો એ લગ્ન બાદ તેના પિતાના નામની જગ્યાએ તેના પતિનું નામ બદલવાની ફરજ પડતી હોય તો આ બધા કેસમાં હવે તમે જાતેજ ઘરે બેઠાં ઓનલાઈન સુધારો કરી શકો છો.

ચાલો તો જાણી લઈએ કઈ રીતે તમે સુધારો કરી શકશો ?

૧) સૌપ્રથમ તમારા મોબાઈલમાં ક્રોમ બ્રાઉસરમાં જઈ ssup.uidai.gov.in લખી સર્ચ કરો.

૨) ત્યારબાદ તમને Proceed to Update Aadhar એવો ઓપ્શન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરો.

૩) હવે તેમાં તમારો ૧૨ અંકનો આધાર નંબર નાખો અને નીચે આપેલો કેપચા કોડ લખો.

૪) ત્યારબાદ તમારા આધારકાર્ડ સાથે લિંક કરેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર OTP આવશે.

( મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે તમારો આધારકાર્ડ સાથે મોબાઇલે નંબર લિંક હોવો જરૂરી છે નહીતો OTP નહીં આવે.)

૫) ત્યારબાદ તમને Update Demographics Data એવો ઓપ્શન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરો.

૬) ત્યારબાદ તમને પૂછવામાં આવશે કે કઈ વિગત સુધારવી છે જેમાં તમારે જે વિગત સુધારવી હોઈ તેના પર ક્લિક કરો અને પછી નીચે Proceed ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.

(ત્યારબાદ ફરી એક બોક્સ ખુલશે જેમાં ચેકબોક્સ પર ક્લિક કર્યા બાદ Proceed પર ક્લિક કરો)

૭) ત્યારબાદ તમારે જે સુધારવું હોય તેની સાચી માહિતી લખો.

૮) ત્યારબાદ નીચે upload valid document માં જેતે માહિતી સુધારવી હોય તેનું સાચું ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.

( આ માટે તમને ઓપ્શન બતાવવામાં આવશે. ઓપ્શન મુજબ તમારી પાસે જે માહિતી ચેન્જ કરવી હોય તેની સાચી માહિતી વાળું ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.)

૯) ત્યારબાદ નીચે Preview ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.

૧૦) હવે જે પેજ ખુલે એમાં નીચે ફરી capcha code લખી send OTP પર કિલક કરો અને પછી નીચે OTP લખી ચેકબોક્સ લર ક્લિક કરી નીચે આવેલા Make Payment બટન પર ક્લિક કરો.

૧૧) હવે તમારે જેનાથી પેમેન્ટ કરવું હોય તે ઓપ્શન ક્લિક કરો. (ક્રેડિટ કાર્ડ/ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેન્કિંગ)

(મિત્રો આધારકાર્ડ માટે તમારે રૂ.૫૦ નું પેંમેન્ટ કરવું પડશે.)

૧૨)ત્યારબાદ પેમેન્ટ કરી તેની reciept ડાઉનલોડ કરી લો.

બસ તો મિત્રો હોવી ત્રણ થી ચાર દિવસ માં તમારી વિગત અપડેટ થઈ જશે.

જો તમારે સ્ટેટ્સ ચેક કરવું હોય તો ssup.uidai.gov.in વેબસાઈટ ઓપન કરી Check Update status પર ક્લિક કરો.

ત્યારબાદ આઘાર નંબર ,URN નંબર અને કેપચા એન્ટર કરી સ્ટેટ્સ જોઈ શકો છો.

નવા આધારકાર્ડ માટે ક્લિક કરો

આધારકાર્ડ એપ્લિકેશન લેવા અહીં ક્લિક કરો

Update Your Address In Aadhaar Card Using MAadhaar App

Update your address in the Aadhaar card using the mAadhaar App, With the goal of reaching out to large numbers of smartphone users, the new mAadhaar is released by the Unique Identification Authority of India. The App features an array of Aadhaar services and a personalized section for the Aadhaar holder who can carry their Aadhaar information in form of a soft copy, instead of carrying a physical copy all the time

The Top features of the mAadhaar Official App

Multilingual: In order to ensure the Aadhaar Services are accessible to linguistically diverse residents of India, the menu, button labels, and form fields are provided in English as well as in 12 Indian languages (Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, and Urdu). After installation, the user will be prompted to select any of the preferred languages.

However, the input fields in the forms will accept data entered in the English language only. This is done to help the user avoid facing the challenges of typing in regional languages (due to limitations in the mobile keyboards).

Universality: Residents with or without Aadhaar can install this App on their smartphones. However to avail of personalized Aadhaar services the resident will have to register their Aadhaar Profile in the App.

Aadhaar Online Services on Mobile: The mAadhaar user can avail the featured services for themselves as well as for any other resident seeking Aadhaar or related help.

The functionalities are broadly grouped as :

Main Service Dashboard: Direct access to download Aadhaar, Order a Reprint, Address Update, Download offline eKYC, Show or Scan QR Code, Verify Aadhaar, Verify mail/email, retrieve UID/EID, Request for Address Validation Letter Request Status Services:
To help residents check the status of various online requests My Aadhaar: This is a personalized section for the Aadhaar holders where the resident will not have to enter their Aadhaar number to avail Aadhaar services.

In addition, this section also provides facilities for the resident to lock/unlock their Aadhaar or Biometric Authentication.

Aadhaar Locking – Aadhaar holder can lock their UID/Aadhaar number anytime they wish.

Biometric locking/unlocking secures biometric authentication by locking biometrics data. Once the resident enables the Biometric Locking system their biometric remains locked till the Aadhaar Holder chose to either Unlock it (which is temporary) or Disable the Locking system.

TOTP generation – Time-based One-Time Password is an automatically generated temporary password that can be used instead of SMS-based OTP.

Update of profile – To update view of Aadhaar profile data after successful completion of update request.

Sharing of QR code and eKYC data by Aadhaar Number holder helps Aadhaar users share their password-protected eKYC or QR code for safe and paperless verification

Multi-profile: Aadhaar holders can include multiple (up to 3) profiles (with the same registered mobile number) in their profile section.

Aadhaar Services on SMS ensures Aadhaar holders avail themselves of Aadhaar services even when there is no network. This needs SMS permission.

Locating the Enrollment Center helps the user find the nearest Enrolment Center.

Download mAadhaar Official App (for Android Device)

Download mAadhaar Official App (for iOS Device)

Also Read: How to Request for Aadhaar PVC Card

mAadhaar FAQs

How to configure m-Aadhaar applications in phone (Android & iOS)?

 • mAadhaar App is available for both Android and iPhone users in India. In order to install the app follow the steps given below:
 • Visit the Google Play Store for Android and to App Store for iPhone.
 • Type mAadhaar in the search bar and download, or download mAadhaar Android version from https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN or iOS version from https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474.
 • To make sure you are downloading the right app, check to see if the developer’s name is listed as ‘Unique Identification Authority of India’
 • Once you open the app, it takes you through the terms and conditions and usage guidelines and language preference settings. Please go through them carefully before continuing further.

What is iOS compatible version for maadhaar app?

The mAadhaar app for iPhone is compatible for iOS 10.0 and above.

Does my profile on mAadhaar get inactive when changed to new phone with registered mobile number?

Yes, Aadhaar profile in a phone will automatically get deactivated the moment the same profile is registered in another mobile. Aadhaar can be registered only in one device at a time.

What are the features/benefit of M-Aadhaar application?

 • mAadhaar is more than Aadhaar card in a wallet. Using the mAadhaar App, the resident can avail the following benefits:
 • Get Aadhaar by Downloading or Ordering Reprint of Aadhaar or by retrieving lost or forgotten Aadhaar
 • View/Show Aadhaar in offline mode, particularly when residents are required to show their ID proof
 • Update Address in Aadhaar via document or without document proof
 • Keep/Manage Aadhaar of family members(up to 5 members) in one mobile
 • Share Paperless eKYC or QR code to service providing agencies
 • Secure Aadhaar by Locking Aadhaar or Biometrics
 • Generate or Retrieve VID which user can use in the place of Aadhaar to avail Aadhaar services (for those who have locked their Aadhaar or do not wish to share their Aadhaar).
 • Use Aadhaar SMS services in offline mode
 • Check Request Status Dashboard: After enrolling for Aadhaar, ordering reprint or updating Adhaar data, resident can check the status of the service request in the App.
 • Help others who don’t own a smartphone in availing Aadhaar services with the help of common services.
 • Get Update history and Authentication records
 • Book Appointment to visit Aadhaar Seva Kendra
 • Aadhaar Sync feature allows resident to fetch the updated data in Aadhaar profile after successful completion of an update request.
 • Time-based One-Time Password can be used instead of SMS based OTP to avail Aadhaar Online Services available on the UIDAI Website
 • Locate Enrolment Centre (EC) helps user find nearest enrolment Centre
 • The More section in the App includes information about the mAadhaar App, Contact, Usage guidelines, Terms & Conditions of using the app and other necessary information.
 • Apart from helpful FAQs and link to Chatbot the More section also contains links to important documents from where resident can download the Aadhaar enrolment or Aadhaar update/correction forms.