આજના(28/06/2024)ના કપાસ, એરંડા, મગફળી, જીરુ, વરિયાળી, ચણા, બાજરી, મકાઈ વગેરેના તાજા ભાવ જાણો

Get My location maps to help you explore the world, see your current location & address, organize your travels by finding & saving places in any city.

આજના બજાર ભાવ

અન્ય માર્કેટયાર્ડના બજારભાવ જાણવા તમારા માર્કેટયાર્ડ પર ક્લિક કરો

રાજકોટ બજાર ભાવ ગોંડલ બજાર ભાવ
બોટાદ બજાર ભાવ ભાવનગર બજાર ભાવ
ઊંઝા બજાર ભાવ વિસનગર બજાર ભાવ
અમરેલી બજાર ભાવ કોડીનાર બજાર ભાવ
જુનાગઢ બજાર ભાવ હિંમતનગર બજાર ભાવ
જેતપુર બજાર ભાવ જામજોધપુર બજાર ભાવ
ડીસા બજાર ભાવ રાજકોટ શાકભાજી ભાવ

Navigate around the world with ease! Feel more like a local than a tourist when you travel. Have instant knowledge about nearby sites, destinations and more, or easily plan your next hike or bike route. All is possible with My Location.

SAVE LOCATIONS
◇ Find and save any location on the map with only 2 clicks!
◇ My Location’s advanced bookmark feature lets you note the destination type and add a description/title.

Import and export KML / GPX/ GEOJSON files
◇ The app supports all of the popular geo formats such as KML, GPX, and GEOJSON.
You can either export your saved locations, or import any of the above file extensions.

LIVE LOCATION
◇ Share and track your location live with your friends and family.

GPS Maps
◇ See your current GPS position on the map easily and freely.
◇ Nearby places – Find what you have around you: cafes, businesses, malls and more.

GPS LOCATION
◇ GPS map details the latitude and longitude according to your current location.

TRACK LOCATION
◇ Enable location tracking to later see the different routes you have taken, and see your saved tracks.

CURRENT ADDRESS
◇ See the address and street you are currently at, and never get lost around the city ever again.
◇ Address and places search – Look up an address, or a specific place by name.

Navigation Widget
◇ Quickly navigate to your favourite locations from the home-screen, now with just a single click you can start the navigation to your home/work or any other saved place.

Save location widget
◇ Save your current location with a single click! it has never been easier 🙂

DIRECTIONS
◇ Navigate the map and find the shortest, most accurate route to any destination.
◇ Find directions to your destination by walking, cycling or driving.

LOCATION SHARING
◇ Share your current location or any other location from the map with your friends.

BEAUTIFUL MAP THEMES
◇ Use map themes like retro or dark, and learn to change your map with this short demo video: https://youtu.be/nL1MEMGHGv8
◇ Enable nightmode for better viewing the map during the night.

Navigate the everywhere with ease and find the quickest route to all your destinations with My Location. Download now and see what routes you’ve taken!

How to use:
https://places.app/how-to-use-my-location-android-app/

Tutorial videos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Cm9j6raHQObAOxt1C95_NSiTbrIdGGU

★ Save and manage places: https://youtu.be/OJiBegVnyE0
★ Change map style: https://youtu.be/nL1MEMGHGv8

Important note – if you are an especially adventurous traveler, become a beta tester to try new features before they are being released! 🙂

Source and Credit By :- My Location – Track GPS & Maps

Leave a Comment